Adam O Hava (English: Adam and Eve)


Lyrics by: Mansour Tehrani
Googoosh

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم

وقتی که ما رو از گل سرشتن
با جوهر عشق ما رو نوشتن

تو سیب سرخو از شاخه چیدی
تو روح عشقو در من دمیدی

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم

همراه ما بود از آفرینش
وسوسه های این قلب سرکش

عشق و محبت با ما عجین شد
از اولین روز قسمت همین شد

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم

Adamo Hava from album: Scent of Yesterday 10


Add MP3 $0.99


2010-11-18 07:18:11


Adamo Hava from album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.49


2015-01-29 20:55:39