قرمز


ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

رنگ شفق به رنگ من
آتش سرخ به رنگ من
توی شفق می خوابم
با ابرا روی آبم
سرخی من چو لاله
كه روش بشينه ژاله
رنگ نوك مرغابی
تو درياهای آبی
به رنگ خوبی هستم
كه شد تو گلها جاری
به رنگ گلهای باغ
به رنگ آهن داغ
رنگ محبت و عشق
به سرخی انارم
از دل گرم شما
چون آتيشی می بارم

قرمز از آلبوم: آواز فصلها و رنگها
قرمز - سیمین قدیری از آلبوم: افسون