سفید


ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

سفيد رنگ دوستی - سفيد رنگ راستی
سفيد رنگ پاكی - سفيد
قلبت اگر سفيده - روزات پراز اميده
سفيد رنگ پاكی - سفيد
بوی چمن بوی آب - بوی درختای خواب
بوی علف بوی شب - بوی خزه تو مرداب
سفيد سفيد سفيد
سفيد رنگ دوستی - سفيد رنگ راستی
سفيد رنگ خوبی - سفيد
قلبت اگر سفيده - روزات پر از اميده
سفيد رنگ پاكی - سفيد

سفید از آلبوم: آواز فصلها و رنگها
سفید - سیمین قدیری از آلبوم: افسون