سبز سبز


ترانه سرا: محمود کیانوش
سیمین قدیری

سنگ و سنگ و سنگ كوهسارها
شر و شر و شر آبشارها
صاف و صاف و صاف جويبارها
سبز و سبز و سبز كشتزارها
باز و باز و باز چشم آفتاب
شاد و شاد و شاد خنده های آب
شاخه ها و باد تاب تاب تاب
سايه ها و خاك خواب خواب خواب
غصه ها همه دور دور دور
چشم ها همه نور نور نور
سينه ها همه شور شور شور
كار و زندگی جور جور جور

سبز سبز از آلبوم: آوازهای دیگر
سبز - سیمین قدیری از آلبوم: افسون