تو را من چشم در راهم


ترانه سرا: نیما یوشیج
احمدرضا احمدی

تورا من چشم درراهم
شباهنگام که میگیرند درشاخ "تلاجن" سایه ها رنگ سیاهی
وزان دل خستگانت راست اندوهی فراهم
تورامن چشم درراهم

شباهنگام درآن دم، که برجا دره ها چون مرده ماران خفتگان اند
درآن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سروکوهی دام
گرَم یادآوری یانه، من ازیادت نمی کاهم
تورا من چشم درراهم

تو را من چشم در راهم از آلبوم: در شب سرد زمستانی