باد آمد


ترانه سرا: محمود کیانوش
سیمین قدیری

باد آمد باد آمد
از دریا ابر آورد
گلها را با خود برد
آنها را پرپر كرد
برگ افتاد از شاخه
سبزی را زردی برد
پروانه رفت از باغ
گرما را سردی برد
گنجشكان بی آواز در لانه می مانند
بچه ها آواز
خوشبختی می خوانند

باد آمد از آلبوم: آواز فصلها و رنگها