آفتاب مهتاب


ترانه سرا: محمود كيانوش
سیمین قدیری

آفتاب مهتاب چه رنگه
چه قدر هر دو قشنگه
يكی روشنی روز
يكی نور شب افروز
يكی طلای زرده
يكی نقره سرده
يكی پرتو خورشيد
به روی خاك پاشيد
يكی از ماه زيبا
بتابد بر همه جا
آفتاب مهتاب چه رنگه
چه قدر هر دو قشنگه

آفتاب مهتاب از آلبوم: آواز فصلها و رنگها