Shahbal Shabpareh - Lyrics, Sheet Music, Chords


2017-05-21 01:12:27


Lyrics of Songs related to Shahbal Shabpareh

ای یار ای یار یار بالا قدم
دل ما به جز تو به جز تو ما به هیچکس ندم
...
مه هستی ما فقط تو هستی
ماه و میخوایم چیکار وقتی تو هستی
...
کاشکی که عشقم عشق نبود هوس بود
کاشکی
...
The Pop Father
P.F.O.P
...
All the fellows on the left side ayy ayy
All The fellows on the right side ayy ayy
...
yum yum yummy
yummy yummy
...