Sammy Cahn, Jule Styne - Lyrics, Sheet Music, Chords