علی شیبانی - Lyrics, Sheet Music, Chords


2019-07-29 00:26:38


Lyrics of Songs related to علی شیبانی

یار من بی وفا شد و رفت سوی یک یار دیگه
دل منو تنها گذاشت از پی دلدار دیگه
...