Abdi Yamini - Lyrics, Sheet Music, Chords


2014-11-11 03:37:38

2014-11-02 23:45:26


Lyrics of Songs related to Abdi Yamini

امان از راه بی عابر
امان از شهر بی شاعر
...
چنان در خود گرفتارم
که سکه ست از تو بازارم
...
بچه ها این نقشه جغرافیاست
بچه این قسمت اسمش آسیاست
...
بچه ها این نقشه جغرافیاست
بچه این قسمت اسمش آسیاست
...
به بچه های تو و من
وقتی یه روز بزرگ شدن
...
چه آغازی
چه انجامی
...
دو مسافر بر در
دو رها تر در باد
...
دوباره ماهی سرخ
دوباره آبی آب
...
سرخی من از تو ای آتشفشان
ای غزل رنگین کمان ماندگار
...
پس پشت پنجره عادت مرگه
باغ پاییزی ی ما مسلخ برگه
...
بگو کی بود تو رو به گریه انداخت
کی بود که از بغضت ترانه می ساخت
...
تمام نا تمام من با تو تمام می شود
شاعر بی نام و نشان صاحب نام می شود
...
باز یک شب
یک دریچه
...