هومن جاوید - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-03-01 21:00:43

2015-03-13 22:36:44

2015-09-14 01:17:36

2015-09-20 03:11:41


متن آهنگهای هومن جاوید

نمیدونم چه چیزی فرق کرده،که داری کشف می شی تو نگاهت
کدوم ما یه جور دیگه اس امشب،که می لغزم تو چشم بیگناهت
...
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
...