هومن اژدری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-08-21 17:56:20

2014-09-08 18:40:26

2014-06-26 21:40:19

2014-07-13 22:13:06


متن آهنگهای هومن اژدری

من عاشقش شدم ، عاشق کوه یخی
فکر کنم عاشقش شدم آره کوه یخی
...
نگو غم نگو تنهایی نگو غم نشستم
نگو آدما رنگوارنگن نگو از دنیا خستم
...