محمود کیانوش - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2009-12-20 20:01:35

2010-01-31 02:55:16

2010-01-20 04:27:59


متن آهنگهای محمود کیانوش

باد آمد باد آمد
از دریا ابر آورد
...
سنگ و سنگ و سنگ كوهسارها
شر و شر و شر آبشارها
...