علی تجویدی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای علی تجویدی

این همه آشفته حالی ، این همه نازک خیالی
ای به دوش افکنده گیسو ، از تو دارم ، از تو دارم
...
بر تربت حافظ بنشستم غمناک
یک عالم عشق خفته دیدم در خاک
...
مگو ، مگو ، برای من حدیث آشنایی
مگو ، مگو ، که یادم آورد غم جدایی
...
اگر با دل مهربان تو من بی وفا شده ام * پشیمانم
اگر به غیر تو در جهان به کسی آشنا شده ام *پشیمانم
...
شهنشاها جان و دلت از فیض حق بهره ور بادا
گل روی شهبانویت از روی گل تازه تر بادا
...
یادم آمد : شوق روزگار کودکی
مستی بهار کودکی
...
وقتیکه عشق میادوقتیکه عشق میاد
سفره رنگینی داره که نگو
...
یادم آمد
شوق روزگار کودکی
...