عبدالوهاب شهیدی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-12-19 13:20:25

2015-01-14 00:18:55

2014-09-01 03:04:52

2014-09-08 21:54:05


متن آهنگهای عبدالوهاب شهیدی

آن نگاه گرم تو
آن نگاه گرم تو
...
نوایی نوایی
نوایی نوایی نوایی نوایی
...