عبدالجبار کاکایی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای عبدالجبار کاکایی

من از حادثه رد کن
تو شبای دل شکستن
...