شهرام گلپریان - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-07-26 21:18:03

2015-07-26 22:26:53


متن آهنگهای شهرام گلپریان

شب پریشان می خرامد در خموشیهای ساحل
می تپد در سینه ام دل....تو می آیی تو می آیی
...