شهبال شب پره - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-05-21 01:12:27


متن آهنگهای شهبال شب پره

ای یار ای یار یار بالا قدم
دل ما به جز تو به جز تو ما به هیچکس ندم
...
The Pop Father
P.F.O.P
...
All the fellows on the left side ayy ayy
All The fellows on the right side ayy ayy
...
مه هستی ما فقط تو هستی
ماه و میخوایم چیکار وقتی تو هستی
...
کاشکی که عشقم عشق نبود هوس بود
کاشکی
...
yum yum yummy
yummy yummy
...