رحیم معینی کرمانشاهی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای رحیم معینی کرمانشاهی

ای که رفته با خود دلی شکسته بردی
اینچنین به طوفان تن مرا سپردی
...
در بر تو گریه کنان آمدم و برو برو گفتی و رفتی
مرا کشتی و رفتی
...