جهانگیر سرتیپ پور - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-05-03 06:47:21

2010-05-03 06:36:33


متن آهنگهای جهانگیر سرتیپ پور

آی بخفته دل
هر چه بیده ای خواب بود
...
ساز ناقاری جمعه بازار
جومبن دیلا های جومبن دیلا های جان جان
...
گیلان جان گیلان اوی گیلان - تاج سره خوشگلان
چی خوش و خرم رو داری - بری دل جه (از) خوبان
...