باران - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


زیادی

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-03-26 23:20:39

2014-03-25 17:46:31


متن آهنگهای باران

بیا دوری کنیم از هم
بیا تنها بشیم کم کم
...