امیر کریمی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2014-11-11 03:00:27

2014-11-01 23:45:26

2015-11-20 16:31:20


متن آهنگهای امیر کریمی

در دیگران می جوییم اما بدان ای دوست
این سان نمی یابی ز من حتی نشان ای دوست
...