ابی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-02-18 03:30:34

آخر قصه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-06-03 04:43:23

2011-10-04 06:36:37

اقاقی

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-24 18:33:01

2010-11-09 05:39:02

2015-02-02 18:26:05

2010-11-04 02:16:32

2010-11-04 00:45:38

2014-08-19 23:18:14

2014-08-20 23:11:50

2015-01-31 17:47:41

2010-11-14 18:22:46

با تو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-30 15:38:25

با تو

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-09 21:47:00

2014-04-13 03:05:13

2015-03-15 21:25:47

باد و بیشه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-13 15:54:28

2015-02-22 06:00:09

2015-03-13 22:43:43

بانو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-02 03:53:55

2009-11-08 17:12:23

2014-02-14 19:19:58

2015-05-04 22:00:08

بدرقه

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-20 21:15:48

2012-05-05 21:34:34

بدرقه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-12 00:58:19

2015-03-13 22:50:41

2018-01-17 07:54:33

برج

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-03-28 22:13:49

برج

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:47

2010-09-19 19:48:13

2011-02-18 05:06:50

2009-12-05 05:13:04

2014-04-13 02:27:02

پوست شیر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-29 04:05:08

پیچک

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-20 18:22:45

پیچک

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:29

2010-09-19 20:04:33

2011-02-25 16:04:14

تحمل کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:57

2013-06-24 03:04:41

تندیس

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-29 19:24:22

2010-11-08 04:32:19

2011-10-04 06:38:17

2010-11-21 17:07:08

2011-10-04 06:38:18

2019-02-25 07:54:20

جدائی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-29 04:33:05

جستجو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-10 19:30:59

2014-03-25 21:56:16

2014-03-28 22:44:53

2011-02-23 14:14:39

2014-11-09 21:38:36

جواب

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-10-26 23:45:26

2016-12-02 06:56:17

2011-02-18 05:39:19

2014-04-02 04:34:30

2014-04-04 23:29:03

2017-06-19 00:26:22

2014-04-02 02:11:20

2013-11-01 17:04:57

2017-04-24 00:49:44

2017-05-21 00:10:41

خالی

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-21 18:34:51

خالی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-13 15:49:43

2010-11-08 02:32:52

2011-02-25 03:36:16

2011-02-23 14:15:08

2011-11-22 11:57:16

2014-04-14 19:39:38

2019-02-17 00:47:22

2011-10-04 06:37:44

2011-02-11 01:51:12

2009-11-08 17:08:06

2014-04-17 17:39:06

خورجین

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-26 21:19:36

درخت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:45

2014-03-13 03:39:00

درخت

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-03-17 21:15:16

2015-11-08 01:36:41

دریچه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:36:36

2014-07-29 17:15:58

دلبر

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2015-08-31 21:25:28

2011-03-27 14:35:43

2014-03-30 14:10:22

2011-02-18 06:10:37

دو راهی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-29 04:08:42

2015-11-12 14:24:24

2014-02-14 19:38:55

رازقی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:02

2019-12-31 07:01:34

2014-05-20 18:36:06

2011-02-26 00:07:24

2011-10-04 06:39:23

سادگی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-02-04 00:54:23

2011-02-26 00:16:38

2021-12-19 09:44:16

2011-10-04 06:38:45

2011-02-27 04:48:25

سر دو راهی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:39

2016-06-05 23:54:09

2011-02-28 15:43:51

2014-04-19 19:42:18

2012-01-08 04:48:35

2014-05-20 18:31:20

2010-11-09 08:44:48

2014-04-19 19:25:38

2010-09-19 19:52:52

2011-02-25 03:36:45

2012-12-13 13:24:37

2014-04-12 15:21:24

شب گریه

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-03 23:44:55

2010-12-15 06:42:57

2011-02-28 12:43:41

شب مرد تنها

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-27 01:43:28

2016-07-21 05:17:15

2011-02-28 13:01:03

2018-05-21 02:17:19

2012-02-09 14:53:53

2014-06-02 22:59:28

2009-12-05 05:26:28

طپش

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-06-03 16:25:46

2010-12-02 07:22:15

عادت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:40:20

2014-04-24 19:56:35

2015-01-29 21:00:45

2012-02-12 05:27:41

2015-03-13 22:41:08

2012-06-17 02:10:18

عسل

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:35:31

2011-02-18 04:02:17

عسل

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-06-10 20:43:38

عسل

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2015-02-03 21:39:54

عطر تو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2010-12-01 09:14:17

2011-02-18 04:39:29

2019-05-13 07:40:11

غربت

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-02 03:33:48

2010-02-21 07:08:57

غربت

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-22 23:05:53

2011-02-18 14:57:42

غزل غزل

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:19

2010-03-28 16:20:11

2014-05-07 20:00:36

2015-09-10 04:06:17

2015-09-10 17:18:37

2017-07-05 01:28:35

قاصد

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:17

2011-02-22 14:56:20

قبله

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-02 04:22:17

2011-02-22 14:55:45

کلاغا

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-14 19:34:11

2011-03-19 00:23:22

2019-12-28 01:59:11

2014-06-02 23:23:28

2011-02-25 03:35:52

2010-11-25 13:38:50

2009-12-05 08:48:02

2011-02-10 14:10:16

کویر

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-17 16:15:02

کویر

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-03 23:38:59

2011-10-04 06:37:52

2010-11-07 19:39:03

2011-02-25 03:35:15

گریز

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-03-25 21:42:38

گریز

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-07-06 00:28:03

2014-03-24 05:03:17

2012-04-15 23:14:41

2014-06-11 21:42:14

2012-03-16 21:16:17

2013-07-24 13:00:00

2014-07-28 04:53:29

2011-12-03 23:04:48

محتاج

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-02 03:43:18

2010-11-09 03:00:35

2014-05-01 17:23:27

2010-11-18 06:32:26

مداد رنگی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-14 00:15:17

2011-02-25 03:38:00

2010-11-07 20:35:25

2019-07-15 14:55:54

2014-05-30 16:14:14

2012-05-05 20:17:44

2011-02-25 03:37:41

2015-09-20 21:39:41

نازی ناز کن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:14

2011-02-25 15:55:57

2011-02-25 03:38:21

2014-04-23 02:38:43

2013-02-24 18:41:51

نگو با من

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-06-27 13:21:06

2011-02-25 15:34:52

2011-12-27 23:25:06

نوازش

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-16 23:34:07

2011-02-22 14:27:44

2014-02-14 18:40:14

2013-08-30 14:38:13

2010-09-19 19:42:31

2014-04-09 20:42:08

2014-08-20 23:23:38

2012-12-02 17:52:04

هموطن

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:36

2011-02-23 14:15:50

2009-12-05 05:09:31

وقتشه

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-10 23:39:39

2014-05-27 21:17:53

2013-06-27 03:45:27

2011-03-07 01:40:22

2014-02-05 21:21:27

2013-08-23 04:25:28

2013-01-15 14:33:44

2014-04-28 21:27:12


متن آهنگهای ابی

آبی آبی مهتابی
آبی تر از هر آبی
...
کسی غیر از تو نمونده اگه حتی دیگه نیستی
همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی
...
خیلی وقته از چشام بی تو بارون می باره
دل نا امید من تو رو آرزو داره
...
اتل متل توتوله هنوز گل گلوله
هر کی گذشته از عشق تو امتحان قبوله
...
اتل متل توتوله هنوز گل گلوله
هر کی گذشته از عشق تو امتحان قبوله
...
یه دشت سر سبز یه رود پر آب
یه سد محکم داشتیم تو سیلاب
...
کوهی تن سنگم
که همدم ابری سیاهم
...
کاش لحظه های رفتن
نمی بارید اشک چشمام
...
دیگه این دنیا که دنیا نمیشه
دیگه خنده رو لبام وا نمیشه
...
تو ای بال و پر من
رفیق سفر من
...
در زیر باران گلوله های داغ
پاشیده بر این خاک بذر هزاران باغ
...
با تو این تن شکسته
داره کم کم جون میگیره
...
صدای تو صدای باد و بیشه
صدای من صدای کوه و تیشه
...
من و تو مسافر شب رو به سوی شهر خورشید
خسته از این رهسپاری زیر سایه های تردید
...
ای طلا بانوی ناب خاوری
بسه تن دادن به نا برابری
...
بانوی ما بانوی ما
بانوی شعر و قصه ها
...
باور كن ، صدامو باور كن
صدایی كه تلخ و خسته ست
...
باورم کن باورم کن
باورم کن آنچه هستم
...
از اینجایی که من هستم تموم شهر معلومه
کنارم خیلیا هستن دلم پیش تو آرومه
...
رفتنت مثل یه حادثه برام موندنیه
حالا آواز سفر کردن تو خوندنیه
...
بروم شادان به فلک دور از غم ها دور از همه کس
ندهم من ره به کسی در بزم یار من باشم و بس
...
زیر این گنبد نیلی ، زیر این چرخ کبود
توی یک صحرای دور، یه برج پیر و کهنه بود
...
بگو نه! به خط کشیدن رو پر پرواز رویا
بگو نه! به سنگ پروندن به قناری به شقایق
...
بگو ای یار بگو ای وفادار بگو
از سر بلند عشق بر سر دار بگو
...
تو که دستت به نوشتن آشناست
دلت از جنس دل خسته ی ماست
...
به دیدن من بیا مهتاب در اومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد
...
مثل تو مثل یه کفتر
مثل من مثل یه کودک
...
« - پریا! گشنه تونه؟
پریا! تشنه تونه؟
...
قلب تو قلب پرنده
پوستت اما پوست شیر
...
حالا دیگه تو رو داشتن خیاله
دل اسیر آرزوهای محاله
...
یه نفر مرد پیر
گوشه گیر و فقیر
...
تحمل کن عزیز دل شکسته
تحمل کن به پای شمع خاموش
...
vاز این تصمیم می ترسم ، در افکارم غم نام هست
دلم در کاغذی مرموز ، در این صندوق پنهان است
...
تو فصل تاریک شب ستاره در سحر بود
مثل پاهای خستم از مقصد بی خبر بود
...
بانوی موسیقی و گل
شاپری رنگین کمون
...
ای خدا کاشکی برای آدما
دل بی رنگ و ریا ساخته بودی
...
تورا نگاه می‌کنم که خفته‌ای کنار من
پس از تمام اضطراب ، عذاب و انتظار من
...
اسم تو قشنگترین قصه برای گفتنه
اسم تو قشنگترین قصه واسه شنفتنه
...
برای با تو بودنم راه ستاره رفته ام
هر سفر ثانیه را من به شماره رفته ام
...
ای که بوی تن تو
چشم گلو کور میکنه
...
اگه اشکات از اون چشمات بریزه
هر دونه اش یه مروارید میشه میریزه
...
من برای زنده بودن
جستجوی تازه می خواهم
...
دلم مثل یه جعبه س
جعبه پر جواهر
...
در جواب نامه ی تو
نارفیق از تو نوشتم
...
شبامون آیه ی بیداری شدن
روزامون ساکت و تکراری شدن
...
چشمه ام زلال و پاکم
دل بی قرار خاکم
...
من می خوام مثل تو باشم ، چه باید کرد
می خوام از خودم رها شم ، چه باید کرد
...
دلبرکم چیزی بگو
به من که از گریه پرم
...
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
...
بیا کنارم سرو ناز بی تاب
بیا کنارم زیر طاق مهتاب
...
واست بی تابم و بی خوابم و میدونی دلتنگم
واست میمیرم و درگیرم و با دنیا در جنگم
...
حنا حنا، خانوم حنا
چه اسمیه اسم شما
...
حیلت رها کن عاشقا
دیوانه شو دیوانه شو
...
کدوم شاعر کدوم عاشق کدوم مرد
تو رو دید و به یاد من نیفتاد
...
روح بزرگوار من
دلگیرم از حجاب تو
...
من ، خالی از عاطفه و خشم
خالی از خویشی و غربت
...
من ، خالی از عاطفه و خشم
خالی از خویشی و غربت
...
خانم گل آی خانم گل برام سخته تحمل
قدمهات روی چشمام بیا به اینور پل
...
خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است
آری از خون پهنه ی برزن و میدان سرخ است
...
به تو عادت کرده بودم ای به من نزدیک تر از من
ای حضورم از تو تازه ای نگاهم از تو روشن
...
روز ها یه حال دیگه ایی دارم
همیشه هیچ وقت اینطور نبودم
...
دل به سودای تو بستیم خدا می داند
از مه و مهر گسستیم خدا می داند
...
با هر نگاه
بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم
...
من هنوز خواب میبینم که دوره دوره ی وفاست
که اعتبار عشق به جاست دنیا به کام آدماست
...
خوابم یا بیدارم تو با منی با من
همراه و همسایه نزدیك تر از پیرهن
...
ببین ای بانوی شرقی ای مثل گریه صمیمی
همه هر چی دارم اینجاست، تو این خورجین قدیمی
...
تازه شو تازه مثل همین ترانه
فکر جنگل باش اگه باغ تو سوخته
...
خورشید خانوم چارقد مشکی نمی خواس
مثل شما با این سر و شکل و لباس
...
می خوام برم به خونه به جایی که صفا هس
تو گوشه و کنارش یه عالمه وفا هس
...
توی تنهایی یک دشت بزرگ
که مثل غربت شب بی انتهاست
...
تو ای بال و پر من
رفیق سفر من
...
تو نیستی و صدای تو
هوای خوب این خونست
...
هنوز هم چشم تو برای من جام شراب
هنوز هم هستی من قصه ی رنج و عذاب
...
دنیا رو من می بینم ،توی چشای خسته ات
سایهء غم نشسته
...
از تو تا ویرونی من
از تو تا مرز شکستن
...
اینک زیر نور افکن،اوج شعر من،آخرین پرده
قصه ، قصه مردی که غرورش را رها نکرده
...
ای تو هم بغض هنوز از من و ما عاشقتر
ای تو از خاصیت عاطفه پیغام آور
...
اون دوتا مست چشات
منو خوابم میکنه
...
از روزگار دلم گرفته
از این تکرار دلم گرفته
...
(شادمهر)
من من من من من
...
زبانم را نمی فهمی
تو خطم را نمی خوانی
...
زبانم را نمی فهمی
تو خطم را نمی خوانی
...
دلنگ دلنگ شاد شدیم
از ستم آزاد شدیم
...
همیشه سبز می خشکد
همیشه ساده می بازد
...
سادگی مرا ببخش که خویش را تو خوانده ام
برای برگشتن تو به انتظار مانده ام
...
تو یه سایه بودی هم قد خواب نیمروز من
تو یه سایه بودی تو ظهر داغ تن سوز من
...
تن تو کو ، تن صمیمی تو کو
تنی که جون پناه من نبود
...
دوست دارم سبد سبد
باز گل عشق جوونه زد
...
تو آسمون زندگیم ستاره بوده بی شمار
اما شبای بی کسی یکی نمونده موندگار
...
ستاره های سربی
فانوسک های خاموش
...
تو ای تنهای معصومم
چه درد آور سفر کردی
...
من هنوز خواب میبینم که دوره دوره ی وفاست
که اعتبار عشق به جاست دنیا به کام آدماست
...
با اینکه دارن سیاه پوشا
از توی شط کوچه ها
...
خورشید تو خواب چشماشو بسته
شب پشت شیشه بیدار نشسته
...
کسی غیر از تو نمونده اگه حتی دیگه نیستی
همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی
...
من و تو با لب تشنه تن خسته
لب یک چشمه رسیدیم
...
عزیز بومی ای هم قبیله
رو اسب غربت چه خوش نشستی
...
ما به هم محتاجیم
مثل دیوونه به خواب
...
من از شبها میام از شهر ظلمت
نشسته رو تنم آوار غربت
...
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
...
ساده بودی مثل سایه مثل شبنم رو شقایق
مثل لبخند سپیده مثل شب گریه عاشق
...
شبی با خیال تو هم خونه شد دل
نبودی ندیدی چه ویرونه شد دل
...
شبی با خیال تو هم خونه شد دل
نبودی ندیدی چه ویرونه شد دل
...
باید از عطر اقاقی تو رو آغاز کنم
با صدای خیس بارون تو رو آواز کنم
...
وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت
داشت هنوزم بره هاشو می لیسید
...
منو ببخش عزیزم که از تو می گریزم
می سوزم و خاموشم تو خودم اشک می ریزم
...
تو از متن کدوم روءیا رسیدی،که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد
که از رنگ صدات دریا شکفت و،نگاه من پر از رنگین کمون شد
...
تو نیستی و صدای تو هوای خوب این خونه است
صدای پای عطر گل ، صدای عشق دیوونه است
...
بين اين همه غريبه
تو به آشنا می مونی
...
اشاره کن که بشکفم
حتی در این یخ بستگی در این ترانه سوزی و
...
اسم تو گل شکل تو گل اما خودت خاری و بس
بغض منی نمی شکنی گرفته ای راه نفس،‌ گرفته ای راه نفس
...
توی راه عاشقی فرصت تردیدی نیست
میدونی تو قلب من نقطه ی تزویری نیست
...
تا تو عاشقانه بودی شب من سحر نمی خواست
به ستاره دل نمی بست از تو بیشتر نمی خواست
...
میام از شهر عشق و کوله بار من غزل
پر از تکرار اسم خوب و دلچسب عسل
...
همین امشب فقط امشب فقط هم بغض من باش
همین امشب فقط مثل خود عاشق شدن باش
...
عطش
عطش موندن با تو، تو دلم ریشه دوونده
...
ای عید خوب ، ای عید نوروز
پیروز باش ، ای پیر پیروز
...
ای عید خوب ، ای عید نوروز
پیروز باش ، ای پیر پیروز
...
هیچ ، تنها و غریبی
طاقت غربت چشماتو نداره
...
چشمای منتظر به پیچ جاده
دلهره های دل پاک و ساده
...
غریبه آی غریبه آی غریبه
عجب چشمای تو عاشق فریبه
...
غریبه آی غریبه آی غریبه
عجب چشمای تو عاشق فریبه
...
غریبه نمی‌ دونم توكی هستی
غریبه تو سكوتمو شكستی
...
شب که می‌ شه ، شب که می ‌شه
آه ، یکی‌ بود یکی‌ نبود ، یه عاشقی بود که یه روز
...
تو از غم نومه سر ریزی، من از خون قناری‌ها
به مسلخ می‌کشن پاتو به جرم سر به داری‌ها
...
می گن دست های پاک تو ، مهمون دستای دیگه است
می گن نگات پیش منه ، اما دلت جای دیگه است
...
یه قاصد خبرم داد که آفتاب لب بوم
نوشتم رو تن شب که خوشبختی تمومه
...
یه قاصد خبرم داد که آفتاب لب بوم
نوشتم رو تن شب که خوشبختی تمومه
...
پشت دیوار شب یه راهی داره
که می ره یه راست در خونه ی ستاره
...
شب به اون چشمات خواب نرسه
به تو می‌خوام مهتاب نرسه
...
Come down Jesus
And look at what you'll see
...
یک کتاب سوخته رو کی می تونه بخونه
با کسی که زنده نیست کی می تونه بمونه
...
آه یکی بود یکی نبود، یه عاشقی بود که یه روز
بهت می گفت دوست داره، آخ که دوست داره هنوز
...
تنها تر از انسان در لحظه ی مرگ
ساده تر از شبنم رو سفره برگ
...
تو سرزمین یخها پر از سکوت غمناک
همیشه باد قطبی همیشه برف و کولاک
...
من کویرم ای خدا با حسرت یک قطره آب
یه عمره که دریا رو میبینم تو سراب
...
کی اشکاتو پاک میکنه
شبا که غصه داری
...
به تو از تو می نویسم
به تو ای همیشه در یاد
...
به تو از تو می نویسم
به تو ای همیشه در یاد
...
تو که قاصد عشقی تو بیداری و خوابم
تو که دیدی از عشقت دیگه خونه خرابم
...
آسون نشو ای همسفر
ویرون نشو ای در به در
...
شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران
عشقی به نام مردم قلبی به شکل ایران
...
می خونم به هوای تو پریچهر
چه قدر خالی جای تو پری
...
اون مثل فرشته ها بود
چشمه ی عشق و صفا بود
...
امروز که محتاج توام جای تو خالیست
فردا که می آیی به سراغم نفسی نیست
...
روزا با تو زندگی رو
پر از قشنگی می بینم
...
اون دوتا مست چشات
منو خوابم میکنه
...
کامران:
می گن دست های پاک تو ، مهمون دستای دیگه است
...
من از تو یاد گرفتم
که تن به یاس بشویم
...
من کویرم , من کویرم
دشت تب کرده ی پیرم
...
به دنبال توام منزل به منزل
پریشان میروم ساحل به ساحل
...
منو ببخش عزیزم که از تو می گریزم
می سوزم و خاموشم تو خودم اشک می ریزم
...
ماه باید یک شبی مهمونی کنه
پیشتون مهتابو قربونی کنه
...
مولای سبز پوش ای اعتبار عشق
شاعرتر از بهار ای تکسوار عشق
...
لحظه ی دیدار تو شد روز میلاد من
غیر تو هر نقش دیگر رفته از یاد من
...
من تو را می بینم استخوانی بر پوست
به گدایی رفتی بر در دشمن و دوست
...
نازی ناز کن که نازت یه سرو نازه
نازی ناز کن که دلم پر از نیازه
...
تو چشمتون چه قصه هاست نگاهتون چه آشناست
اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست
...
دستشو میگیری، نگرانت میشم
دور میشی، میری، نگرانت میشم
...
نگو با من حكایت گل و سبزه ی دیروز
نگو با من شكایت دل از قصه ی امروز
...
نگو با من حكایت گل و سبزه ی دیروز
نگو با من شكایت دل از قصه ی امروز
...
منو حالا نوازش کن
که این فرصت نره از دست
...
نون و پنیر و هق هق سفره ی سرد عاشق
نون و پنیر و فندق رخت عزا تو صندوق
...
اگرچه جای دل دریای خون در سینه دارم
ولی در عشق تو دریایی از دل کم می آرم
...
بهار رسیده ای گل هوای باغ بهشته
انگار خدا تو قلبم ،اسم تورو نوشته
...
دست تو یاس نوازش
در سحرگاه بهاری
...
دلم گرفته هموطن
هوای موندن ندارم
...
دلم گرفته هموطن
هوای موندن ندارم
...
وقتشه وقتشه رفتن وقتشه
وقتشه از تو گذشتن وقتشه
...
وقتی به مستی می رسم
وقتی خراب می میشم
...
وقتی تو گریه میکنی
ثانیه شعله ور میشه
...
وقتی تو نیستی گم میشه آفتاب
خاکستر میشه حریر مهتاب
...
وقتی که من عاشق می شم
دنیا برام رنگ دیگه س
...
یه دختر تو تراس رو به رویی یه شال سبزو هر روز میتکونه

...
یه روزی مهربون بودی
برام یه همزبون بودی
...
یه عاشق چیزی جز عشق تو سرش نیست
یه عاشق فکر سود و ضررش نیست
...