2015-03-02 03:56:50


Hazar Kon
Dariush

گفتی از عشقم حذر كن چه بد كردم نكردم یادمو از سر به
در کن چه بد کردم نكردم
روز اول گفته بودی ولی از تو نشنیدم توی آیینه دیروزكاشكی
فردارو میدیدم
باتو عشق آمدو گم شد هر چه بود زیرو زبر شد لحظه هام
خالی و خسته زندگی بیهوده تر شد
گفتی از عشقم حذر كن چه بد كردم نكردم فكر آزارو خطر كن
چه بد كردم نكردم
عشق اولین تو بودی با تو من عشقو شناختم ای تو عشق
آخرینم رفتی و درد رو شناختم
باتو من عشقو شناختم باتومن زندگی ساختم از كسی گلایه
ای نیست اگه باختم به تو باختم
گفتی از عشقم حذر كن چه بد كردم نكردم یادمو از سر به
در كن چه بد كردم نكردم
هر كسی پس از تو آمد خلوت منو به هم زد تورو باز به
یادم آورد اگه از عاطفه دم زد
هركسی پس از تو آمد خلوت منو به هم زد سرنوشت
من نبوده سرنوشتی كه رقم زد
به یاد كسی كه منو نسبت به عشق بد بین کرد
گفتی از عشقم حذر كن چه بد كردم نكردم یادمو از سر به
در کن چه بد کردم نكردم
روز اول گفته بودی ولی از تو نشنیدم توی آیینه دیروزكاشكی
فردارو میدیدم
باتو عشق آمدو گم شد هر چه بود زیرو زبر شد لحظه هام
خالی و خسته زندگی بیهوده تر شد
گفتی از عشقم حذر كن چه بد كردم نكردم فكر آزارو خطر كن
چه بد كردم نكردم
عشق اولین تو بودی با تو من عشقو شناختم ای تو عشق
آخرینم رفتی و درد رو شناختم
باتو من عشقو شناختم باتومن زندگی ساختم از كسی گلایه
ای نیست اگه باختم به تو باختم
گفتی از عشقم حذر كن چه بد كردم نكردم یادمو از سر به
در كن چه بد كردم نكردم
هر كسی پس از تو آمد خلوت منو به هم زد تورو باز به
یادم آورد اگه از عاطفه دم زد
هركسی پس از تو آمد خلوت منو به هم زد سرنوشت
من نبوده سرنوشتی كه رقم زد