Khodavanda Chords


$0.99


2011-10-04 06:37:49
2011-10-04 06:37:49


Khodavanda
Habib

خداوندا اگر داشتن
ذلیل داشتنم میکند, ندارم کن
خداوندا اگر کاشتن
اسیر چیدنم میکند، بیکارم کن
اگر اندیشه ی خیانت به یاران
بر سرم افتاد بر سر دارم کن
اگر به لحظه ی غفلتی در افتادم
پیش از سقوط هشیارم کن
اگر رنج بیماران
لحظه ای از دلم بیرون رفت
سخت و بی ترحم بیمارم کن
خداوندا خوارم کن
اما مردم آزارم نکن