Yade Ayam Scent of Yesterday


2010-02-21 07:08:57


Ghadim
Faramarz Aslani

زندگی هم زندگی های قدیم
عشق هم آن عشقهای آتشین
یار هم یاری که با من یار بود
در عبور روزهای دلنشن
گفتگو هم گفتگوهای قشنگ
در شبان شعر و مهتاب و شراب
بوسه هم آن بوسه های غرق مهر
تا سحرگاهان پیش از آفتاب
موسیقی هم ساز فرهنگ شریف
با صدای زیر و بم های بنان
پنجه هم ازآن پرویز و ملک
یا کسایی نی نواز جاودان
شعر هم تعبیر سهراب و فروغ
از خدا از بودن و دلخستگی
ارتباط شاملو با قلب خویش
یا که نادرپور با دلبستگی
موسیقی هم ساز فرهنگ شریف
با صدای زیر و بم های بنان
پنجه هم ازآن پرویز و ملک
یا کسایی نی نواز جاودان
شعر هم تعبیر سهراب و فروغ
از خدا از بودن و دلخستگی
ارتباط شاملو با قلب خویش
یا که نادرپور با دلبستگی
زندگی هم زندگی های قدیم...