2010-02-21 07:08:57


Bargard
Kaveh Yaghmaee

از این پرده های سکوت
از این لحظه های خودم
از این خونه خسته شدم
برگرد
برگرد
از این فکر هر شب تو
از این حس سرد خودم
از این آیینه خسته شدم
برگرد
برگرد
چقدر پشت پنجره ها به هوای دیدن تو
بشینم تمام شب ، بیدار
چقدر با خودم به دروغ
بگم بر می گردی یه روز
بگم می رسم به شب ، دیدار
تو این خونه از تب تو دارم می رسم به جنون
هواتو به من برسون
برگرد
برگرد