2019-02-17 00:40:18


Nafas
Sara Naeini

تو ای نفس آغازین
ای دور از درد
آرام آرام
به تن من برگرد
تو ای نفس آغازین
ای دور از درد
آرام آرام
به تن من برگرد
چه فراری از فردا که بر باد است
و تمام آن دیروزی که در یاد است
چه فراری از کابوس
صبح و شب در آن محبوس
چه فرار از آن پایانی که آزاد است
من به نور و رقص و فریاد خوش بینم
به تمام آنچه در تو نمی بینم
من به لمس خوش بختی
گرچه با همه سختی
به تو گفتن از آن رویای دیرینم
تو ای نفس آغازین
ای دور از درد
آرام آرام
به تن من برگرد
درون نگاهت
آوازی هست
و میل به رفتن
به تازه های دور از دست
در اوج صدایت
ای سکوت آهنگین
چیزی از رهایی پیداست
چیزی از عاشقی، آن تنهایی رنگین
تو ای نفس آغازین
ای دور از درد
آرام آرام
به تن من برگرد
چه فراری از فردا که بر باد است
و تمام آن دیروزی که در یاد است
چه فراری از کابوس
صبح و شب در آن محبوس
چه فرار از آن پایانی که آزاد است
من به نور و رقص و فریاد خوش بینم
به تمام آنچه در تو نمی بینم
من به لمس خوش بختی
گرچه با همه سختی
به تو گفتن از آن رویای دیرینم
تو ای نفس آغازین
ای دور از درد
آرام آرام
به تن من برگرد
به تن من برگرد