2017-05-23 04:50:35


Vatanam
Salar Aghili
Composed by: Babak Zarrin
Lyrics by: Afshin Yadollahi

وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دوران ها
کشور روزهای دشوار
زخمی سربلند بحران ها
ایستادی به جنگ رو در رو
خنجر از پشت میزند دشمن
گویی از ما و در نهان بر ما
وطنم پشت حیله را بشکن
وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دوران ها
رگ ات امروز تشنه عشق است
دل رنجیده خون نمی‌خواهد
دل تو تا ابد برای تپش
غیر عشق و جنون نمی‌خواهد
شرم بر من اگر حریم تو
پیش چشمان من شکسته شود
وای بر من اگر ببینم چشم
رو به رویای عشق بسته شود
وطنم ای شکوه پا برجا
در دل التهاب دوران ها
کشور روزهای دشوار
زخمی سربلند بحران ها
از تب سرد موج های خزر
تا خلیجی که فارس بوده و هست
می‌شود با تو دل به دریا زد
می‌شود با تو دل به دنیا بست
وطنم