Rouzhaye Bahaneh va Tashvish Chords


$0.99


2011-10-04 06:38:33
2011-10-04 06:38:33


Rouzhaye Bahaneh va Tashvish
Faramarz Aslani

روزهای بهانه و تشویش روزگار ترانه و اندوه
روزهای بلند و بی فرجام از فغان نگفته ها انبوه
روزگار سكوت و تنهایی پی هم انس خویشتن ، گشتن
سالخوردن ، به كوچه های غریب تیغ افسوس بر فراغ آوردن
من از این خسته ام كه می بینم تیرگی هست و شب ، چرا غی نیست
پشت دیوار های تو در توهیچ سبزینه ای ز باغی نیست
روزهای دروغ و صد رنگی پوچ و خالی ز دل سپردن ها
روز گار پلید و دژخیمی بر سر دار ، یار بردنها
روزگار هلاك بلبلها جغد ها را به شاخه ها دیدن
روزگاری كه نیست دیگر هیچ در كت مردها پلنگیدن