2011-04-15 13:45:28


Agha Feele (English: Mr. Elephant)
Pari Zanganeh

آقا فیله از راه اومد با خرطوم درازش
نگاه کنید داره میاد با بچه های نازش

این اردک رو نگاه بکن با اون نوک درازش
از توی مرداب اومده ببین زیاده نازش

از راه رسید آقا موشه با اون دندونهای تیزش
چه شیطونه این ناقلا با اون چشمهای ریزش