کلاغ کودکانه
2011-05-14 21:37:332011-04-15 13:44:57

کلاغ-بیکلام کودکانه
2011-05-13 13:11:36


کلاغ
پری زنگنه

این کلاغ خبرچین
نشسته روی پرچین
چشم میندازه به همه جا
به اینجا و به اونجا

به پائین و به بالا
این کلاغ ناقلا
از خبرهای تازه
صدتا دروغ میسازه

یک کلاغ چهل کلاغ

این کلاغ خبرچین
نشسته روی پرچین
چشم میندازه به همه جا
به اینجا و به اونجا

به پائین و به بالا
این کلاغ ناقلا
از خبرهای تازه
صدتا دروغ میسازه

یک کلاغ چهل کلاغ