توپ سفید کودکانه
2011-05-13 13:17:042011-04-15 13:45:01


توپ
پری زنگنه

توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
میایم هر جا هستی
میگیرمت دو دستی
میایم هر جا هستی
میگیرمت دو دستی

میزنمت بالا میری
از رو زمین هوا میری
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی

توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
میایم هر جا هستی
میگیرمت دو دستی
میایم هر جا هستی
میگیرمت دو دستی

میروی بر میگردی
این دور و بر میگردی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی
توپ سفید و آبی
چرا در پیچ و تابی