2011-04-15 13:45:41


ماه غمناک
پری زنگنه

ماه غمناک
راه نمناک
ماهی قرمز
افتاده بر خاک

ماه غمناک
راه نمناک
ماهی قرمز
افتاده بر خاک