2011-04-15 13:44:39


مادربزرگ
پری زنگنه

لا لالالا لالا لا لالالا
لا لالالا لالا لا لالالا

شب که میرسه مادربرزگم
برامون قصه میگه
وقتی میبینه
پلکا سنگینه
میگه بخوابین دیگه

مادربزرگم چه مهربونه
وقتی میخوابم
لالای میخونه

لا لالالا لالا لا لالالا
لا لالالا لالا لا لالالا

شب که میرسه مادربزرگم
برامون قصه میگنه
وقتی میبینه
پلکا سنگینه
میگه بخوابین دیره

مادربزرگم چه مهربونه
وقتی میخوابم
لالای میخونه

لا لالالا لالا لا لالالا
لا لالالا لالا لا لالالا