2011-04-15 13:44:17


عروسک
پری زنگنه

رنگ روز پریده
ستاره دمیده
رو پام عروسکم
راحت خوابه

طلائیه موهاش
عنابیه لباش
گونه هاش را ببین
چون مهتابه

وقتی صبح برسه
آفتاب سر بزنه
هرجائی که باشم
او با منه

او مثل پریاست
یا مثل گل یاس
وقتی من نباشم
خیلی تنهاست