2011-04-15 13:45:32

جوجه ها کودکانه
2011-05-13 13:27:43


جوجه ها
پری زنگنه

جوجه ها زود باشین
با هم بریم تو لونه
روباهه بدجنسه
مامان مرغه میدونه

روباهه در کمینه
فکر و ذکرش همینه
که شما را بگیره
بپره روی چینه

جوجه ها زود باشین
با هم بریم تو لونه
روباهه بدجنسه
مامان مرغه میدونه

روباهه در کمینه
فکر و ذکرش همینه
میخواد ما را بگیره
بپره روی چینه