2011-04-15 13:44:27


خواب
پری زنگنه

بخواب ای کودک شیرین
که پر خوابه چشای تو
میخوام رویای رنگارنگ
تو خواب تو
برای تو

لالائی لای لالائی
لالالائی
لالائی لالالائی
لالالائی

ببین شب چیره بر روزه
سیاهی سینه انداخته
ببین در ظلمت این شب
سپیدی رنگشو باخته

گل پسته گل بادوم
بخواب آروم
بخواب آروم
گل نعنا گل پونه
دنیا اینجور نمیمونه

لالائی لا لالائی
لای لالائی
لالائی لای لالائی
لا لالائی