2011-04-15 13:45:16


بارون
پری زنگنه

از آسمون
میاد بارون
می ریزه روی
گلهای گلدون

از آسمون
میاد بارون
می ریزه روی
گلهای گلدون