2011-04-15 13:45:28


آقا فیله
پری زنگنه

آقا فیله از راه اومد با خرطوم درازش
نگاه کنید داره میاد با بچه های نازش

این اردک رو نگاه بکن با اون نوک درازش
از توی مرداب اومده ببین زیاده نازش

از راه رسید آقا موشه با اون دندونهای تیزش
چه شیطونه این ناقلا با اون چشمهای ریزش