2011-04-15 13:44:31


آقا خرسه
پری زنگنه

آقا خرسه از راه اومد
با موهای پشمالو
دور و ورش شلوغه
از توله های کوچولو

ملوس خانم با بچه هاش
چقدر افاده داره
توله سگه با شیطونی
سر به سرش میزاره

این خرگوش با دندوناش
هویج رو گاز میگیره
بدو جونم وایستا تو صف
که دیگه خیلی دیره