چه بخواهی چه نخواهی نت پیانو


2014-10-28 23:45:26

چه بخواهی چه نخواهی بوی دیروز ۲۹2014-11-09 22:35:44


چه بخواهی چه نخواهی
دلکش

تو به ساز طرب می زنی نغمه های جوانی
من هم آغاز دل سر کنم نغمه زندگانی
تو ز سوز نهانم نداری خبر ای گل من
نقد جان را که دادم به راه تو ای دل ندانی
از باده تو من سرخوش و مست
افتاده ز پا دل داده ز دست
در خلوت دل من هستم آهو
یک چهره زر یک روی نکو
غم رود از دل به نگاهی به نگاهی
دل رود از کف ز نگاه رخ ماهی
دل شده مشتاق چه بخواهد چه نخواهد
من به تو عاشق چه بخواهی چه نخواهی
به که گل آمد به که گل آمد به چه رویی به چه بویی
من چه بگویم من چه بگویم چه سفیدی چه سیاهی
دل شده مشتاق چه بخواهد چه نخواهد
من به تو عاشق چه بخواهی چه نخواهی