چرا با من نموندی نت پیانو


2015-07-25 21:57:01

چرا با من نموندی بوی دیروز ۳۳
2015-07-25 20:42:46


چرا با من نموندی
کیوان
داریوش

بازم دلم تو رو می خواد ، تو بی وفا رو
آخه به یادم میاری گذشته ها رو
چرا با من نموندی ، دل تنگم رو رنجوندی
چرا با من نموندی ، دل تنگمو رنجوندی
انگار دارم خواب می بینم اون از دستم رفت
دارم با چشمات می بینم عمرم هدر رفت
چرا با من نموندی ، دل تنگمو رنجوندی
چرا با من نموندی ، دل تنگمو رنجوندی

تو مثل بارون ، من درختم ، اگر نباری من تیره بختم
تو شبنم پاک ، من یک نهالم ، اگر نباشی رو به زوالم

چرا با من نموندی ، دل تنگمو رنجوندی
چرا با من نموندی ، دل تنگمو رنجوندی
بازم دلم تو رو می خواد ، تو بی وفا رو

آخه به یادم میاری گذشته ها رو
چرا با من نموندی ، دل تنگم رو رنجوندی
چرا با من نموندی ، دل تنگمو رنجوندی