مجنون نبودم نت پیانو


2010-11-04 03:12:44

مجنون نبودم نت موسیقی


2010-11-04 03:12:50


مجنون نبودم
سیما بینا

مجنون نبودوم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار

کدوم کوه و کمر بوی تو داره یار
کدوم ماه جلوه روی تو داره
همون ماهی که از قبله زند فریاد
نشون از طاق ابروی تو داره

مجنون نبودوم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار

الا دختر که موهای تو بوره یار
به حموم میروی راه تو دوره

به حموم میروی زودی بیایی یار
که اتیش بر دلوم مثل تنوره

مجنون نبودوم مجنونوم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار

ستاره در هوا نقش زمین یار
خودوم انگشتروم یاروم نگین
خداوندا نگهدار نگینش باش
که یار اولو اخر همینه

مجنون نبودوم مجنونوم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار