مادر من نت پیانو


2014-04-21 18:49:34

مادر من بوی دیروز ۱۹
2013-07-06 17:13:24


مادر من
خسرو شکیبایی

مادر من ، مادر من تو یاری و یاور من
مادر چه مهربونه
درد منو می دونه
بی عذر و بهونه
قصه برام میخونه
مادر من ، مادر من تو یاری و یاور من
مادر مهربونم
قدر تو رو می دونم