سقف شکسته نت پیانو


2014-09-08 22:15:37

سقف شکسته بوی دیروز ۲۸2014-09-01 20:32:20


سقف شکسته
شکیلا

ابر دلتنگی گرفت آسمون خونه رو سیل غربتت شکست
سقف آشیونه رو
خیلی وقت که پاهات لبه مرز رفتن برو اما مهرذبون
این چه طرز رفتنه ... ؟
چیو پنهون میکنی پشت دیوار سکوت ...؟
درد تو بگو نترس
حاضرم واسه سقوط
نسبتم با زندگی بی تو یک آه و دم
باورم نکن برو
من خدا شاهدم
خونه بی تو منو به گریه وادار میکنه درد تکراری یه روز
درد و تکرار میکنه
آرزوم تویی و حیف آرزوت جایه دیگه ست روی ساحل دلت
رد پاهای دیگه ست
چیو پنهون میکنی پشت دیوار سکوت ...؟
درد تو بگو نترس
حاضرم واسه سقوط
نسبتم با زندگی بی تو یک آه و دم
باورم نکن برو
من خدا شاهدم
آرزوم تویی و حیف آرزوت جایه دیگه ست روی ساحل دلت
رد پاهای دیگه ست