دل بمیره نت پیانو


2015-01-21 17:54:14

دل بمیره بوی دیروز ۳۰
2015-01-18 03:44:09


دل بمیره
گیتی

چشمام اگه آهو بشه تو صحرا
دستام اگه قایق بشه تو دریا
خورشید اگه با آسمون قهر کنه
بره قایم شه پشت تور ابرا
ابرا اگه یه پارچه بارون بشن
پرستو ها ریگ بیابون بشن
ستاره ها روی زمین بیفتن
فرشته ها اون بالا گریون بشن
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
دستات اگر حلقه ی زنجیر بشه
نگاه تو تیقه ی شمشیر بشه
خورشید اگر بار سفر ببنده
خنده ی من ناله ی شبگیر بشه
دوست دارم اندازه ی یه دنیا
یه آسمون قدّ تمومه ابرا
قدّ همه ستاره های عالم
یا هر چی هست ماهی تو آب دریا
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
چشمام اگه آهو بشه تو صحرا
دستام اگه قایق بشه تو دریا
خورشید اگه با آسمون قهر کنه
بره قایم شه پشت تور ابرا
ابرا اگه یه پارچه بارون بشن
پرستو ها ریگ بیابون بشن
ستاره ها روی زمین بیفتن
فرشته ها اون بالا گریون بشن
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
دستات اگر حلقه ی زنجیر بشه
نگاه تو تیقه ی شمشیر بشه
خورشید اگر بار سفر ببنده
خنده ی من ناله ی شبگیر بشه
دوست دارم اندازه ی یه دنیا
یه آسمون قدّ تمومه ابرا
قدّ همه ستاره های عالم
یا هر چی هست ماهی تو آب دریا
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره
تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
از سر من عشق تو بیرون نمیره