باهم نبودیم نت پیانو


2014-05-13 20:09:55

با هم نبودیم بوی دیروز ۲۱
2013-12-06 17:49:01

با هم نبودیم نت پیانو


2015-03-16 01:20:03


با هم نبودیم
مهدی یراحی

ما هیچوقت با هم نبودیم
اطاقمون از هم سوا بود
اما کسی اینو نفهمید
این راز بین ما دوتا بود
این خونه آرامش نداره
با اینکه چیزی کم نداری
یک عمر با من بودی اما
ما بچه ای از هم نداریم
من زخم می زدم قبوله
اما تو هم مرحم نبودی
هربار رفتی خواب بودم
هر بار برگشتم نبودی
گاهی دلم فریاد میخواد
گاهی دلم میخواد بد شم
گاهی دلم میخواد یک بار
از مرز این احساس رد شم