گل پشت و رو نداره نت موسیقی


2011-02-06 16:35:13


گل پشت و رو نداره
گوگوش

وقتی میای دستات پر از بهاره
آفتاب هنوز تو تیغ شب بیداره
نگاه من تو آسمون چشمات
دست می ذاره تو دست هر ستاره

وقتی می ری دستات مثل یه گلدون
گل نوازش می ریزه تو ایوون
کنیزک سیاه چشمون من
زمینو جارو می کنه با مژگون

برگرد بیا دوباره
گل پشت و رو نداره

وقتی میای باز شبا مهتاب می شه
صبح می شه و دوباره آفتاب می شه
تو گرگر آتیش بوسه هامون
گل یخ ستاره ها آب می شه

برگرد بیا دوباره
گل پشت و رو نداره

وقتی میای دستات پر از بهاره
آفتاب هنوز تو تیغ شب بیداره
نگاه من تو آسمون چشمات
دست می ذاره تو دست هر ستاره

وقتی می ری دنیا بازم قشنگه
هر جا می ری این آسمون یه رنگه
چشمات به رنگ خوب مهربونی
صدای خنده هات بگو چه رنگه

برگرد بیا دوباره
گل پشت و رو نداره